A A A K
SmodBIP

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy przy ul. Kościuszki 9
w poniedziałki od godz. 11:00 - 12:00
w piątki od godz. 15:00 - 16:00

Skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy w pokoju nr 6, I piętro na Stanowisku do Spraw Organizacji i Statystyki w czasie pracy PSSE tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.25 do 15.00.


Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski muszą zawierać:
• imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego;
• adres wnoszącego.
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Postępowanie w sprawie skarg i wniosków jest postępowaniem jednoinstancyjnym.
Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze.
Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy i ich pracowników mogą być wnoszone:
• pisemnie - przesyłając pocztą na adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy
ul. Kościuszki 9
62-400 Słupca,
• telegraficznie: fax..........................................
• pocztą elektroniczną na adres: psse.slupca@pis.gov.pl lub sekretariat@psse-slupca.pl
• za pomocą platformy e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej)
Aby móc złożyć skargę lub wniosek za pośrednictwem platformy e-PUAP należy się zarejestrować oraz posiadać tzw.: "Profil Zaufany" lub certyfikowany podpis elektroniczny.
• ustnie do protokołu w sekretariacie Dyrektora PSSE w Słupcy, ul. Kościuszki 9, pok. 6 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:25 -15:00Opublikował: Małgorzata Pluta
Publikacja dnia: 16.10.2020
Podpisał: Małgorzata Pluta
Dokument z dnia: 23.04.2019
Dokument oglądany razy: 724