A A A K
SmodBIP

Petycje

Petycje

Zasady składnia i rozpatrywania petycji oraz sposób postepowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycję można złożyć w interesie publicznym, własnym albo podmiotu trzeciego za jego zgodą.
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja powinna zawierać:
• oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
• wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. Jeżeli podmiotem wnoszącym jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
• oznaczenie adresata petycji;
• wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.

Petycję można złożyć:
• pisemnie - przesyłając pocztą na adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy, ul. Kościuszki 9, 62-400 Słupca
za pomocą środków komunikacji elektronicznej wysyłając:
• pocztą elektroniczną na adres:
psse.slupca@pis.gov.pl lub sekretariat@psse-slupca.pl
• za pomocą platformy
e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej)
Aby móc złożyć petycję za pośrednictwem platformy e-PUAP należy się zarejestrować oraz posiadać tzw.: "Profil Zaufany" lub certyfikowany podpis elektroniczny.
• faxem 63 274 36 43
• osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy, w godzinach jej urzędowania


Postępowanie w sprawie petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze.


Sposób załatwienia petycji nie może być także przedmiotem skargi.


________________________________________
Petycje 2018 r.
W 2018 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy nie wpłynęła żadna petycja.
________________________________________
Petycje 2017r.
W 2017 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy nie wpłynęła żadna petycja.Opublikował: Małgorzata Pluta
Publikacja dnia: 23.04.2019
Podpisał: Małgorzata Pluta
Dokument z dnia: 23.04.2019
Dokument oglądany razy: 581