A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.11.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Rejestry, ewidencje, archiwa

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

1. Centralny rejestr decyzji
2. Centralny rejestr postanowień
3. Wykaz osób upoważnionych do podpisywania protokołów z kontroli
4. Centralny rejestr upoważnień jednorazowych do kontroli
5. Centralny rejestr skarg
6. Centralny rejestr wniosków
7. Rejestr protokołów nadzorowych
8. Rejestr mandatów karnych
9. Rejestr jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez PPIS w Słupcy
10. Rejestr odwołań
11. Rejestr interwencji
12. Rejestr nowej żywności
13. Rejestr wydanych świadectw art. z importu/na eksport
14. Rejestr skontrolowanych środków transportu
15. Rejestr przeprowadzonych akcji
16. Rejestr skontrolowanych miejsc obrotu przedmiotami użytku
17. Rejestr skontrolowanych obiektów w ramach akcji lato, zima
18. Rejestr pobranych próbek
19. Rejestr zatruć grzybami
20. Rejestr zachorowań na choroby zakaźne
21. Rejestr dodatnich wyników laboratoryjnych
22. Niepożądane odczyny poszczepienne – rejestr
23. Rejestr zachorowań na gruźlicę
24. Alfabetyczny rejestr nosicieli HBs(+)
25. Alfabetyczny rejestr chorych i nosicieli HCV(+)
26. Alfabetyczny rejestr osób chorych na WZW A, B, D
27. Alfabetyczny rejestr nosicieli pałeczek Salmonelli
28. Wyniki nadzorowe (pomiarów środowiska pracy)
29. Rejestr zgłoszonych chorób zawodowych
30. Rejestr stwierdzonych chorób zawodowych
31. Rejestr alfabetyczny decyzji w sprawie chorób zawodowych (pozytywnych i negatywnych)
32. Rejestr przekroczeń NDN i NDS czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
33. Rejestr kart stwierdzenia chorób zawodowych
34. Ewidencja substancji podlegających ograniczeniom w produkcji, obrocie i stosowaniu; pestycydy – ocena (zestawienie wyników kontroli w danym roku w zakresie stosowania i wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin)
35. Prekursory kategorii 2 i 3; ocena za dany rok
36. Czynniki rakotwórcze – ocena narażenia na czynniki rakotwórcze w danym roku
37. Rejestr protokołów poboru próbek wody
38. Rejestr wodociągów i punktów poboru próbek wody
39. Rejestr zgłoszonych kwestionowanych badań bakteriologicznych
40. Rejestr kwestionowanych próbek wody pod względem bakteriologicznym
41. Rejestr pism interwencyjnych i informujących
42. Rejestr zgłoszonych awarii wodociągów
43. Rejestr kwestionowanych próbek wody pod względem fizyko-chemicznym
44. Rejestr wydanych zezwoleń na ekshumację
45. Rejestr urządzeń sterylizujących
46. Wykaz aktów prawnych
47. Wykaz norm
48. Rejestr aneksów do planów pracy (harmonogram kontroli, przedsięwzięcia)
49. Rejestr szkoleń wewnętrznych/zewnętrznych
50. Rejestr narad wewnętrznych/zewnętrznych
51. Rejestr wydanych legitymacji pracowniczych
52. Rejestr zgód na przebywanie na terenie zakładu poza godzinami pracy
53. Rejestr zezwoleń na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych
54. Wykaz pracowników PSSE w Słupcy
55. Wykaz pracowników nowozatrudnionych
56. Wykaz aktualności badań profilaktycznych pracowników PSSE Słupca
57. Ewidencja delegacji służbowych
58. Ewidencja upoważnień do kontroli i nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
59. Rejestr zdanych legitymacji służbowych
60. Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych
61. Rejestr upoważnień do prowadzenia samochodu służbowego
62. Rejestr upoważnień do podpisywania pism
63. Ewidencja legitymacji służbowych
64. Rejestr pieczęci i stempli
65. Rejestr przyjęcia środka trwałego

Ponadto posiadamy Instrukcję Kancelaryjną oraz Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt, które określają zasady postępowania z dokumentacją wytworzoną przez PSSE (rejestracja, terminy przechowywania, itp.)Opublikował: Małgorzata Pluta
Publikacja dnia: 06.11.2011
Podpisał: Małgorzata Pluta
Dokument z dnia: 06.11.2011
Dokument oglądany razy: 3 146